psav zdjęcie główne”Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji, realizując przyjętą politykę informacyjną emitenta, niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej wstępne niezaudytowane jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GetBack za I połowę 2018 roku. Raport półroczny emitenta za I połowę 2018 r. i skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej GetBack za I połowę 2018 roku zostaną przekazane w terminie późniejszym” – czytamy w komunikacie.  Strata operacyjna wyniosła 826,78 mln zł wobec 156,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody netto były ujemne i wyniosły 391,96 mln zł w I poł. 2018 r. wobec plus 337,59 mln zł rok wcześniej.  „Grupa za okres 01.01.2018-30.06.2018 zaprezentowała ujemne przychody z tytułu nabycia pakietów wierzytelności, które wynikają w dużej mierze z utraty wartości portfeli wierzytelności w wysokości 552 313 tys. zł z tytułu obsługiwanych portfeli wierzytelności” – czytamy w raporcie.  Portfele wierzytelności obejmują aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy, na które składają się nabyte pakiety wierzytelności w kwocie 1 433 729 tys. zł na dzień 30.06.2018 (1 751 883 tys. zł na dzień 31.12.2017). Dane porównawcze za okres pierwszego półrocza 2017 roku nie uwzględniają retrospektywnych korekt dotyczących transakcji sprzedaży oraz odkupów portfeli, podano także. W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 1 112,96 mln zł wobec 80,06 mln zł zysku rok wcześniej. GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.  >>> Czytaj też:  Trzech inwestorów złożyło oferty nabycia aktywów GetBack