psav zdjęcie główne”Zarząd spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 2,5 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 50 mln akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda” – czytamy w treści podjętej uchwały kontynuowanego nadzwyczajnego walnego.Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 12 miesięcy od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu spółki, podano także.”Zarząd jest uprawniony do skorzystania z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pod warunkiem zakończenia subskrypcji prywatnej (tj. zawarcia umów objęcia akcji serii F)” – czytamy dalej.Emisja akcji w ramach kapitału docelowego będzie miała charakter, w zależności od decyzji zarządu, subskrypcji prywatnej (…) skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, w tym do DNLD Holdings S.à.r.l. (akcjonariusz większościowy) oraz innych akcjonariuszy instytucjonalnych oraz pozostałych inwestorów wybranych przez zarząd lub w subskrypcji otwartej (…), podano także. Akcjonariusze zdecydowali również o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.”Zarząd jest zobowiązany do zaoferowania w pierwszej kolejności akcji w ramach kapitału docelowego uprawnionym Inwestorom, którzy nie później niż w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu spółki, dokonanej uchwałą nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 17 kwietnia 2018 r. wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0,5% akcji w kapitale zakładowym spółki w dacie podjęcia niniejszej uchwały i wyrażą takie zainteresowanie” – czytamy również w uchwale.Cena emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona w oparciu o cenę rynkową z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji oraz minimalizacji ewentualnego dyskonta do ceny rynkowej i będzie odpowiadać co najmniej cenie emisyjnej jednej akcji serii F, która zostanie ustalona przez zarząd przede wszystkim w oparciu o kurs notowań akcji spółki na rynku regulowanym z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu wśród uprawnionych Inwestorów, podał zarząd w opinii do uchwały.Akcjonariusze GetBack pod koniec marca br. zdecydowali o pierwszym etapie emisji akcji bez prawa poboru w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Pierwszy etap oferty zakłada emisję do 19 999 999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej niestanowiącej oferty publicznej. Przed głosowaniem dotyczącym drugiego etapu emisji akcji akcjonariusze przegłosowali wniosek o przerwę w obradach NWZ do 6 kwietnia 2018 r.  GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW. >>> Czytaj też: Sponsoring patriotyczny. Na co spółki z udziałem Skarbu Państwa przeznaczają darowizny?