psav zdjęcie główneKomunikat informuje, że poczynione przez UKNF w ramach działań nadzorczych ustalenia w sprawie spółki windykacyjnej GetBack SA pozwoliły na podjęcie określonych kroków prawnych.
Przede wszystkim, jak czytamy, w dniu 20 kwietnia 2018 r. UKNF złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 100 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej (podawanie nieprawdziwych informacji w prospekcie emisyjnym lub dokumentach informacyjnych – PAP) oraz z art. 183 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (manipulacja informacjami).
Stało się to „w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości przez osoby reprezentujące GetBack SA raportu nr 39/2018”.
Tego samego dnia „przewodniczący KNF wydał postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na GetBack SA kary administracyjnej”.
Nastąpiło to w związku z podejrzeniem naruszenia ustawy o ofercie publicznej, „w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2017, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2017 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2017”.