„Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 9 miesiącach 2018 roku wyniósł około 5 141 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym Ciepłownictwo): 2 366 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 892 mln zł, EBITDA segmentu Obrót: 459 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 354 mln zł. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1 697 mln zł (czyli 91 gr na akcję)” – czytamy w komunikacie. Według wstępnych szacunków, produkcja energii elektrycznej netto w 9 miesiącach 2018 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 49,1 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 27,1 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 31,5 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 32,4 PJ, podano także. Nakłady inwestycyjne wyniosły 3 759 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 września 2018 roku wyniosło około 9 628 mln zł, czytamy dalej. Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 9 miesiącach 2018 roku wyniosła 176,3 zł/MWh (w ujęciu porównywalnym – tj. bez aktywów nabytych w listopadzie 2017 roku), dodano. Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2018 roku nastąpi 13 listopada 2018 r. Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. (ISBnews)