psav zdjęcie główneDywidenda z zysku za 2019 rok ma wynieść nie mniej niż 2,4 zł na akcję, a zakładany wzrost corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, przy czym dywidenda będzie nie mniejsza niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. „Rekomendacja GPW jest związana z uszczegółowieniem założeń projektów oraz zmian w otoczeniu legislacyjnym. Założenia oraz działania strategiczne GPW w ramach poszczególnych filarów rozwoju wskazujące konkretne inicjatywy nie ulegają zmianie” – czytamy w komunikacie. Zaktualizowane cele finansowe GPW zostały zdefiniowane na 2022 r. i są następujące: – Poziom przychodów – wartość w 2022 roku: 470 mln zł, – Poziom EBITDA – wartość w 2022 roku: 250 mln zł, – Wskaźnik ROE: docelowo w 2022 r. na poziomie 19% (zakłada się, że przejściowo może osiągać wartości poniżej 19% ze względu na wydatki związane z realizacją strategii), – Wskaźnik C/I po 2022 r. na poziomie poniżej 50% (zakłada się, że przejściowo może osiągać wartości w przedziale 63-55% ze względu na wydatki związane z realizacją strategii), – Dywidenda z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, wzrost corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, ale dywidenda nie mniejsza niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych, wymieniono w komunikacie. „Spółka informuje jednocześnie, że niniejsze cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2019-2022” – czytamy dalej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.