Grupa Żywiec   Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie łącznie 26 zł dywidendy na akcję za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>>   MOL Akcjonariusze MOL zdecydowali o przeznaczeniu 94,28 mld HUF na dywidendę za 2017 r. oraz wyrazili zgodę na skup akcji własnych, podała spółka. >>>>    Pekabex Pekabex Bet – spółka zależna Pekabeksu – podpisała z NCC Sverige umowę na dostawę konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji Tollare Terrass w Sztokholmie, podał Pekabex. Wartość wynagrodzenia dla Pekabex Bet to 20,09 mln zł netto.  „Przedmiot umowy zostanie wykonany etapowo, zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem, przy czym zakończenie dostaw planowane jest na maj 2019 r.” – czytamy w komunikacie.  FO Dębica W związku z błędem rachunkowym dotyczącym wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Firma Oponiarska Dębica skorygowała w dół zysk netto za 2017 rok o 4,66 mln zł do 120,19 mln zł, podała spółka. >>>>   Gino Rossi Gino Rossi odwołało nadzwyczajne walne zgromadzenia zwołane na 24 kwietnia 2018 r., poinformowała spółka. „Odwołanie NWZ spowodowane jest wadami prawnymi w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, które skutkują ryzykiem uznania, że NWZ nie zostało zwołane w sposób prawidłowy” – czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd poinformował, że NWZ zostanie zwołane ponownie. Zgodnie z projektami uchwał, nadzwyczajne walne zaplanowane na 24 kwietnia miało zdecydować o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 20 mln zł w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.  Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 10 maja o upoważnieniu zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 20 mln zł w ramach kapitału
docelowego oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne
walne. Pierwotnie NWZ miało się odbyć 24 kwietnia br, jednak zostało
odwołane z powodu wad prawnych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.
>>>>  >>> Zobacz też rekomendacje     Kopex, Famur  Akcjonariusze Kopeksu wyrazili zgodę na plan podziału poprzez przeniesienie części majątku spółki na Famur, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. >>>>   Impexmetal  Impexmetal zaakceptował decyzję koncernu Rusal – dostawcy surowca dla Aluminium Konin – o czasowym zawieszeniu realizacji kontraktu, podała spółka. „Po zakończeniu wewnętrznych analiz dotyczących dopuszczalnych rozwiązań prawnych związanych z potencjalnymi skutkami sankcji nałożonych przez rząd USA na jednego z dostawców surowca produkcyjnego tj. koncern Rusal (i podmioty z nim powiązane), przez pryzmat możliwości realizacji kontraktu na dostawę do emitenta bloków aluminiowych w 2018 roku zawartego przez spółkę z Rusal Marketing GmbH, w związku z informacją otrzymaną od dostawcy, zaakceptował decyzję dostawcy o czasowym zawieszeniu realizacji kontraktu” – czytamy w komunikacie.  Spółka zastrzegła jednocześnie, że wstrzymanie dostaw surowca od Rusalu nie będzie miało wpływu na poziom produkcji i sprzedaży zakładu Aluminium Konin, ponieważ dostawy od tego podmiotu stanowią poniżej 10% zapotrzebowania surowcowego zakładu a Impexmetal nie spodziewa się zakłóceń w zabezpieczeniu dostaw surowca na jego potrzeby z innych dostępnych źródeł.  mBank  Akcjonariusze mBanku zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 217,91 mln zł, tj. 5,15 zł na akcję z zysku za 2017 rok oraz przeznaczeniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wysokości 1,2 mld zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych dziś uchwał. >>>>     ABC Data ABC Data odnotowała 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. przy 1 604 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. >>>>  Best Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły o 22% r/r do 62 mln zł w I kw. 2018 r., zaś spłaty z posiadanych portfeli ogółem – o 16% r/r do 71,6 mln zł, podała spółka. >>>>  Emperia Holding Współpraca z nowym inwestorem – Maxima Grup otwiera drogę Stokrotce do aktywnego uczestnictwa w procesach konsolidacyjnych na polskim rynku detalicznym, podała Emperia Holding, właściciel sieci Stokrotka. >>>>  Polimex Mostostal Polimex Mostostal odnotował 137,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 61,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Aktualny portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu wynosi ok. 1,9 mld zł, poinformował p.o. prezesa Przemysław Janiszewski. >>>>   Marvipol Development PDC Industrial Center 94 – spółka celowa Marvipol Logistics i PG Dutch Holding – podpisała pakiet dokumentów dotyczących realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego pn. „Warsaw South”, polegającego na wybudowaniu dwóch budynków magazynowych, podał Marvipol Development. >>>>   Archicom Archicom podpisał list intencyjny z Krzysztofem Andrulewiczem w celu potwierdzenia woli powołania go na stanowisko prezesa ze skutkiem od 10 maja 2018 r., podała spółka. >>>>  Groclin Groclin zidentyfikował przesłanki utraty wartości aktywów trwałych oraz dokonał analizy kluczowych projektów w segmencie poszyć. W wyniku przeglądu stanu realizowanych projektów w segmencie poszyć oraz w segmencie inżynieryjnym podjął decyzję o przeprowadzeniu testów na utratę wartości. Wyniki przeprowadzonych testów wskazują na konieczność ujęcia w sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidowanym odpisów, o charakterze transakcji jednorazowych, o szacowanej łącznej wartości ok. 69 mln zł, które negatywnie wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane wyniki za 2017 r., podała spółka. >>>>    Kerdos Group Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Kerdos Group w upadłości od czwartku 19 kwietnia, podała GPW. >>>>