BZ WBK  Bank Zachodni WBK odnotował 438,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 453,04 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>    Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK zwiększyły się w skali roku o 5,1% do 114,41 mld zł w I kw. 2018 r., podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 6% (wobec 5,8% na 31 grudnia 2017 r. i 6,4% na 31 marca 2017 r.) >>>>     Bank Zachodni WBK będzie dążył do maksymalizacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach. Po zakończeniu połączenia z Deutsche Bankiem Polska, bank będzie miał 1,5 mld zł niepodzielonego zysku z lat 2016 i 2017, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>    Bank Zachodni WBK intensywnie pracuje nad nową strategia dla segmentu private banking. Bank potwierdza, że fuzja prawna i operacyjna z wydzieloną częścią Deutsche Bank Polska zakończy się w IV kw. 2018 roku, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>  Koszty rebrandingu na Santander Bank Polska będą rozłożone na dwa lata, poinformował prezes Banku Zachodniego WBK Michał Gajewski. >>>>  Bank Zachodni WBK intensywnie pracuje nad nową strategia dla segmentu private banking. Bank potwierdza, że fuzja prawna i operacyjna z wydzieloną częścią Deutsche Bank Polska zakończy się w IV kw. 2018 roku, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>  Bank Zachodni WBK miał 0,5 mln rachunków „Konto jakie chcę” na koniec I kw. br. Bank otworzył pierwsze placówki w nowym modelu, poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>   Bank Zachodni WBK podtrzymuje, że chce w tym roku wypracować lepszy wynik netto niż w 2017 r. poinformował prezes Michał Gajewski. >>>>   Ursus Ursus odnotował 4 mln zł jednostkowej straty przy 259 mln zł przychodów w 2017 r., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>   Bank Millennium Bank Millennium odnotował 155,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 140,5 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>   Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 48 mld zł na koniec marca 2018 r., co oznacza wzrost o 2,1% r/r, podała instytucja. Udział należności zagrożonych w portfelu (pod MSSF9) wynosił na koniec marca 2018 roku 4,86%. >>>>  >>> Zobacz też rekomendacje   Mostostal Zabrze Mostostal Zabrze odnotował 79,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 650,4 mln zł przychodów w 2017 r., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>   Banco Santander Banco Santander odnotował 2 054 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1 867 mln euro zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>   BBI Development BBI Development odnotowało 19,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  Qumak Qumak zaprezentował główne założenia biznesowe i strategiczne funkcjonowania holdingu po połączeniu z Euvic. Zgodnie z nimi, grupa ma osiągnąć około 450 mln zł przychodu i 30 mln zł zysku w 2020 roku, poinformowała spółka. >>>>   Archicom  Zarząd Archicomu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 42,25 mln zł dywidendy z zysku za 2017 r., tj. łącznie 1,65 zł na akcję (tj. jeszcze po 1,44 zł na akcję po uwzględnieniu wypłaconej już dywidendy zaliczkowej), podała spółka. >>>>  Kogeneracja Zmieniona polityka dywidendowa Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłacania dywidendy w latach 2018-2022 w wysokości od 10% do 40% wyniku jednostkowego netto, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, podała spółka. Za 2017 r. zarząd zarekomendował 2,7 zł na akcję. >>>>  Biomed-Lublin Strategia rozwoju Biomed-Lublin na lata 2018-2022 zakłada budowę zakładu produkcyjnego kosztem ok. 150 mln zł, co pozwoli na zwiększenie wielkości produkcji trzech produktów strategicznych i osiągnięcie przychodów powyżej 100 mln zł rocznie, podała spółka. >>>>  Comp Comp odnotował 0,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem wyniósł 0,68 mln zł wobec 5,07 mln zł straty rok wcześniej. >>>>    Asseco BS Akcjonariusze Asseco Business Solutions postanowili wypłacić dywidendę za 2017 r. w kwocie 1,3 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. >>>>  Elzab Elzab odnotował 1,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 8,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Polnord Polnord podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wyceny wartości aktywów finansowych spółki. Aktualizacją wartości objęte zostały m.in. akcje spółki Korporacja Budowlana Dom w Kartoszynie w kwocie 28,45 mln zł oraz pożyczka wraz z należnymi odsetkami na łączną kwotę 2,68 mln zł, udzielona przez Polnord na rzecz spółki Korporacja Budowlana Dom w Kartoszynie, poinformowała spółka. Zarząd szacuje, że powyższe korekty wartości aktywów finansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za rok 2017 wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku brutto o kwotę ok. 31,13 mln zł. Wskazana kwota obniży również skonsolidowany wynik netto. >>>>  Playway Zarząd Playway będzie rekomendował wypłatę dywidendy za poprzedni rok obrotowy w wysokości minimum 90% jednostkowego zysku netto, gdy spełnione łącznie zostaną dwa warunki: planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w bieżącym roku oraz po wypłacie dywidendy w kasie spółki pozostanie minimum 15 mln zł gotówki, podał Playway, prezentując nowo przyjętą politykę dywidendową. Jednocześnie za 2017 r. zarząd zarekomendował wypłatę w wysokości 2,38 zł na jedną akcję. >>>>   Próchnik Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Joanny Uszak, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 156, poinformowała spółka. >>>>   Echo Investment Echo Investment, w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1 mld zł, wyemitowało obligacje kuponowe na łączną kwotę 140 mln zł, podała spółka. >>>>   Arctic Paper Rottneros – szwedzka spółka zależna Arctic Paper – odnotował 57 mln SEK (24 mln zł) zysku netto w I kw. 2018 r., podała grupa. >>>>    Airway Medix Airway Medix postanowił rozszerzyć portfolio komercjalizowanych technologii medycznych o kolejny produkt z zakresu systemów mechanicznego wentylowania pacjentów. Nowy produkt to innowacyjna maska krtaniowa (LMA), czyli wyróbmedyczny, używany do utrzymania drożności dróg oddechowych u pacjentów nieprzytomnych oraz w anestezjologii, poinformowała spółka. >>>>   CEZ Moody’s Investors Service podniósł perspektywę ratingów CEZ do pozytywnej ze stabilnej i podtrzymał je na poziomie Baa1/(P)Baa1, podała agencja. >>>>    Warimpex Warimpex Finanz- und Beteiligungs nabył biurowiec B52 Office w Budapeszcie i spodziewa się, że zakończenie transakcji nastąpi przed końcem II kwartału, podała spółka. Cena nie została ujawniona. >>>>