Unibep Unibep zawarł warunkową umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 15,6 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 66 mln zł netto. „Zamawiającym jest Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie kompleksu robót budowlanych i instalacyjnych, związanych z rekonstrukcja przejścia granicznego „Szeginie” na granicy ukraińsko-polskiej” – czytamy w komunikacie.  Magellan,  BFF Polska Sąd Rejonowy zarejestrował zmianę nazwy spółki Magellan na BFF Polska. Zmiana nazwy jest następstwem i kolejnym krokiem procesu integracji w ramach grupy bankowej BFF Banking Group, do której należy spółka. „Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, numer rachunku bankowego oraz numer KRS. Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów” – czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd spółki informuje, że w związku z powyższą zmianą, na koniec kwietnia lub na początku maja 2018 roku planowane jest uruchomienie nowej strony internetowej spółki, podano także.   Orbis   Accor-Pannonia Hotels Zrt, spółka zależna Orbisu, uzgodniła przedłużenie terminu finalizacji zbycia (ze zwrotnym oddaniem hotelu w zarządzanie, tzw. sale management back) na rzecz Starwood Capital Group hotelu „Sofitel Budapest Chain Bridge” do 1 czerwca 2018 r., podał Orbis. „Uzgodnione przedłużenie terminu, związane jest z ostatnimi zmianami w prawodawstwie węgierskim, które w świetle złożonego charakteru transakcji, wymagały od stron odpowiedniego dostosowania procesu jej przeprowadzenia. Jednocześnie emitent potwierdza, że warunki finansowe transakcji nie uległy zmianie” – czytamy w komunikacie.  Open Finance Open Finance dokona odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości firmy Home Broker o kwotę 19,71 mln zł, co będzie skutkowało korektą skonsolidowanego wyniku za 2017 r. o kwotę brutto tej wysokości, podała spółka. „Ponadto, emitent informuje, że w trakcie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. sporządzonego za rok 2017 zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku stwierdzono istnienie poniżej opisanych okoliczności, które będą miały znaczący wpływ na jednostkowy wynik finansowy” – czytamy w komunikacie.Eurocash      Akcjonariusze Eurocashu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 0,73 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. „Na podstawie art. 348 § 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 6 statutu Eurocash S.A., zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale rady nadzorczej nr 1 z dnia 22 marca 2018 roku zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia, iż osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 16 maja 2018 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,73 zł na jedną akcję spółki; dywidenda będzie płatna do dnia 06 czerwca 2018 roku z kapitału zapasowego” – czytamy w projekcie. >>> Zobacz też rekomendacje    Echo Investment Echo Investment zamierza wyemitować obligacje o wartości do 450 mln zł w 2018 r., poinformował wiceprezes Maciej Drozd. „W 2018 r. spółka zamierza wyemitować: ok. 300 mln zł dla inwestorów indywidualnych, do 150 mln zł dla instytucji” – powiedział Drozd podczas konferencji prasowej. Poinformował także, że w br. spółka wykupi obligacje na ok. 400 mln zł. „Czyli dług z tytułu obligacji tylko nieznacznie wzrośnie” – podkreślił.    Echo Investment odnotowało 312,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 393,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Zarząd Echo Investment zarekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 0,5 zł na jedną akcję z zysku za 2017 r., poinformowała spółka w raporcie rocznym.>>>>   Echo Investment w tym roku planuje rozpocząć budowę 1 667 mieszkań w 9 projektach, poinformowała spółka w raporcie rocznym. „Na koniec 2017 r.  >>>>  Synthos Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Synthos z dniem 3 kwietnia br, poinformowała spółka. >>>>   Sescom Sescom podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendy, zgodnie z którą zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do 30% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, poinformowała spółka. Polityka dywidendy zostanie zastosowana po raz pierwszy do rekomendacji podziału zysku emitenta za rok obrotowy 2017/2018. >>>>   Torpol Torpol odnotował 26,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 10,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    Portfel zamówień Torpolu w podpisanych umowach wynosi obecnie ok. 3,06 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, podała spółka. Inwestycje planowane są na poziomie ponad 23 mln netto w 2018 roku. >>>>   CCC CCC odnotowało 286,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 50,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   CCC planuje zrealizować inwestycje w środki trwałe i zwiększyć powierzchnię sklepów o nie mniej niż 110 tys. m2 netto nowej powierzchni w 2018 r., z czego około 43% otwarte zostanie w Polsce, a reszta za granicą, poinformowała spółka w swym rocznym raporcie. Grupa zamierza otworzyć dodatkowe 100 tys. m2 w 2019 r. >>>>   Mostostal Warszawa Mostostal Warszawa odnotował 2,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 16,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   Portfel zleceń Grupy Mostostal Warszawa miał wartość 1,39 mld zł, zaś samej spółki-matki – 1,25 mld zł na koniec 2017 r., podała spółka. >>>>   Mirbud,  MLP Group MLP Group przekazało Mirbudowi pełniącemu funkcję generalnego wykonawcy, tereny pod budowę dwóch obiektów w ramach parku logistycznego MLP Pruszków II, poinformował inwestor. >>>>     Banco Santander Banco Santander rekomenduje wypłatę czwartej dywidendy z zysku za rok 2017 w wysokości 0,06 euro za akcję, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się 2 maja 2018 r. >>>>   Grupa Kęty Grupa Kęty miała 54 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., czyli na poziomie porównywalnym do zeszłorocznego, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 665 mln zł (tj. o ok. 20 mln zł wyższych niż przed rokiem), podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>    Airway Medix Airway Medix dokonał modyfikacji OralCare – systemu czyszczenia jamy ustnej osób unieruchomionych i obecnie w finalnym kształcie produkt jest poddawany kolejnym testom. Spółka spodziewa się, że badania kliniczne urządzenia zakończą się w II kw. br. W przyszłym miesiącu Airway Medix poinformuje o finalnej decyzji dotyczącej rozwoju kolejnego, nowego urządzenia w swoim portfolio, podała spółka. >>>>