psav zdjęcie główne”W obliczu przemian makroekonomicznych w branży surowcowej, jak również silnego wpływu globalnych megatrendów, w IV kw. 2018 r. zarząd KGHM Polska Miedź podjął decyzję o konieczności dokonania przeglądu strategii KGHM Polska Miedź. Decyzja podyktowana była w szczególności:  – dynamicznymi zmianami w przemyśle wydobywczym i przetwórczym, powodowanymi wyzwaniami makroekonomicznymi, technologicznymi, legislacyjnymi, – ewolucją kierunków globalnego rozwoju gospodarczego – megatrendami wpływającymi na branżę wydobywczą, w tym przełomem technologicznym, zmianami demograficznymi i społecznymi, niedoborem zasobów naturalnych, zmianami klimatycznymi, zmianami sił wśród globalnych gospodarek, szybką urbanizacją, – priorytetyzacją i dostosowaniem programu inwestycyjnego do możliwości finansowych spółki, – częściową realizacją zadań i inicjatyw strategicznych ujętych w strategii spółki z 2017 r.” – czytamy w komunikacie. W wyniku przeprowadzonych prac ustalono założenia strategii spółki na lata 2019-2023 i wyodrębniono cztery strategiczne kierunki rozwoju: – Elastyczność – obejmująca przede wszystkim zagadnienia związane z przemysłem 4.0, digitalizacją i elektromobilnością, – Efektywność – będącą odpowiedzią na wzrost konkurencji w branży produkcyjnej i wydobywczej oraz przemysł 4.0, – Ekologia – bazująca na elektromobilności, rozwoju regulacji proekologicznych, gospodarce obiegu zamkniętego oraz proekologicznej produkcji, – E-przemysł – oparty na robotyzacji, digitalizacji, społeczeństwie opartym na wiedzy oraz założeniach przemysłu 4.0, podano także. >>> Czytaj też: KGHM będzie współpracować z chilijską uczelniąWskazane kierunki znajdują swoje odzwierciedlenie w wyodrębnionych obszarach strategicznych, którym przypisano zindywidualizowane cele główne, są nimi: – Produkcja, cel główny: „Utrzymanie efektywnej kosztowo produkcji krajowej oraz zagranicznej”; – Rozwój, cel główny: „Zwiększenie efektywności i elastyczności GK KGHM w ramach aktywów polskich i zagranicznych”; – Innowacje, cel główny: „Zwiększenie efektywności GK KGHM poprzez działalność innowacyjną”; – Stabilność Finansowa, cel główny: „Zapewnienie długookresowej stabilności finansowej oraz wypracowanie mechanizmów wspierających dalszy rozwój”. – Efektywna Organizacja, cel główny: „Wdrażanie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na wzrost wartości GK KGHM”; Człowiek i Środowisko, cel główny: „Wzrost w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa oraz wzmocnienie wizerunku GK KGHM odpowiedzialnej społecznie”. „Każdy z celów głównych zdekomponowano na cele operacyjne, których zadaniem jest realizacja celu głównego. Każdy z sześciu obszarów strategicznych skorelowano też z czterema wymienionymi kierunkami rozwoju, tworząc macierz inicjatyw” – czytamy także. Każdy z obszarów strategicznych opomiarowano poprzez następujące wskaźniki KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators): *Produkcja: 1. Krajowa produkcja górnicza na poziomie 450 tys. ton Cu w urobku przy średniorocznym koszcie C1 nie wyższym niż 3800 USD/tonę w okresie 2019-2023. 2. Średnioroczny dzienny przerób rudy w Sierra Gorda na poziomie co najmniej 130 tys. ton od roku 2020. 3. Średnioroczna produkcja hutnicza w Polsce na poziomie 540 tys. ton rocznie w okresie 2019-2023. *Rozwój: 1. Osiągnięcie możliwości oparcia 35% produkcji hutniczej na wsadach obcych, w tym złomach do 2030 r. 2. Wzrost udziału wysokoprzetworzonych produktów miedziowych (drutu OFE-Cu, granulatu OFE-Cu oraz produktów końcowego zastosowania) w ogólnej sprzedaży GK KGHM do poziomu 10% na koniec 2030 r. 3. Zaspokojenie 50% zapotrzebowania KGHM Polska Miedź S.A. na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”) do końca 2030 r. *Innowacje:  1. Zapewnienie realizacji 100% projektów innowacyjnych zgodnie z zasadami spójnego modelu do zarządzania innowacjami i pracami badawczo-rozwojowymi („B+R”) w GK KGHM w okresie 2019-2023. 2. Zwiększenie wydatków na innowacje i prace B+R do poziomu 1% przychodów KGHM Polska Miedź S.A. w 2023 r. 3. Skierowanie min. 75% środków przeznaczonych na B+R i innowacje w okresie 2019-2023 na rozwiązywanie wyzwań KGHM Polska Miedź S.A. w obszarze Głównego Ciągu Technologicznego. *Stabilność Finansowa:  1. Oparcie struktury finansowania GK KGHM na instrumentach długoterminowych. 2. Skrócenie cyklu konwersji gotówki. 3.Efektywne zarządzanie ryzykiem rynkowym i kredytowym w GK KGHM. *Efektywna Organizacja:  1. Zapewnienie stabilności finansowej spółek GK KGHM działających w Polsce w oparciu o ich własną działalność od 2022 r. 2. Zwiększenie o 20% efektywności funkcji wsparcia w wyniku centralizacji i digitalizacji kluczowych procesów back-office do 2023 r. 3. Realizacja kluczowych założeń strategicznych na poziomie co najmniej 80% przypisanych im celów rocznych, w każdym roku obowiązywania strategii. 4. Elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki makroekonomiczne oraz geologiczno-górnicze. Rozważane jest wstrzymanie produkcji w kopalni Morrison w Sudbury. *Człowiek i Środowisko,  1. Coroczna poprawa wskaźnika wypadków przy pracy – LTIFR (aktywa krajowe) oraz TRIR (aktywa zagraniczne) o co najmniej 20%. 2. Prowadzenie budżetu partycypacyjnego na poziomie 20% odliczeń na darowizny z podatku od niektórych kopalin do 2020 roku. 3. Do 2023 roku osiągnięcie poziomu zaangażowania i satysfakcji pracowników GK KGHM na poziomie 70%. Zaktualizowana Strategia nie zmienia dotychczasowego podejścia spółki do prowadzonej działalności biznesowej. KGHM Polska Miedź S.A. podtrzymuje swoją odpowiedzialną postawę i długofalowe myślenie o przyszłości przedsiębiorstwa, podano w materiale. KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. >>> Czytaj też: Prezes KGHM: Perspektywy są dobre, zapotrzebowanie na miedź będzie coraz większe